Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

          ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

   
            

                                   ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

 
 
 

ΑΡΧΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

Ψηφιακός Χάρτης Ε.Μ.Π

Υπηρεσία Καταλόγου Ε.Μ.Π 

 

Δημιουργία - Συντήρηση
Αλεξία Παναγιωτοπούλου

Δ/νση Πληροφορικής Ε.Μ.Π.
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων


Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΣΕ INTERNET EXPLORER                                                         HOSTED BY NOC

 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 
  Απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση Βιβλιαρίου ΟΠΑΔ  

 

  Απαραίτητα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση

¨     1. Αίτηση για την απονομή κύριας σύνταξης (4 αιτήσεις από το Τμήμα
    Διοι/κού Προσωπικού)

¨     2. Δελτίο τύπου ΔΑΥΚ (από το Τμ. Διοι/κού Προσωπικού)

¨     3. Υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου (από το Τμ. Διοι/κού Προσωπικού)

¨     4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

¨     5. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ (μόνο για τους άντρες)

¨     6. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων)

¨     7. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή άλλου αποδεικτικού μέσου, από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ.

¨     8. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασμού που επιθυμείτε να πιστώνεται η σύνταξή σας. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο IBAN (International Bank Account Number)  μπορείτε να τον μάθετε από το υποκατάστημα της Τράπεζά όπου ανοίξατε το λογαριασμό σας

¨     9 ΑΜΚΑ

¨     10. Σε περίπτωση παραίτησης υποβάλλονται 2 αιτήσεις παραίτησης (1η και 2η ) στο Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού. Η 2η πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί 15 ημέρες μετά την πρώτη και μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την 1η παραίτηση. (πχ. 1η  παραίτηση στη 1η του μήνα, 2η  παραίτηση στις 16 του ίδιου μήνα)

¨     11. Στην περίπτωση που στην οικογένεια υπάρχει τέκνο το οποίο έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του, και είναι ακόμα φοιτητής σε 1ο Πτυχίο χρειάζεται, Βεβαίωση από τη Σχολή φοίτησης όπου να αναγράφεται:

       α)η ημερομηνία έναρξης ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής στη
          Σχολή, ειδικά για τα ΤΕΙ πρέπει να σημειωθεί η έναρξη του  
          εξαμήνου (χειμερινό-εαρινό)
       β) η προβλεπόμενη διάρκεια φοίτησης σε έτη και μήνες και
       γ) το έτος στο οποίο είναι ο φοιτητής.
Σε περίπτωση όμως που πριν συμπληρώσει το 24ο έτος έχει εισαχθεί σε 2η Σχολή (για πτυχίο ή μεταπτυχιακό) τότε χρειάζεται η προηγούμενη βεβαίωση από τη 2η μόνο σχολή.

¨     12) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ:

      1)     Το διαζευκτήριο &

2)     Δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών αν  υπάρχουν ανήλικα τέκνα

 

¨           13) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1983 που έχει πληρωθεί  από τους ίδιους  

1)     αποδείξεις από τα αντίστοιχα ταμεία

 

¨           14) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1-1-1984:

 1) Βεβαιώσεις από τους αντίστοιχους ασφαλιστικούς φορείς.

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται μόνο στο Πρωτόκολλο.

Τα έντυπα που παρέχονται από το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού είναι τα εξής:

 

  Αρχεία Word Αρχεία  PDF  

 

    Δικαιολογητικά  
  Αίτηση Παραίτησης Μόνιμου Υπαλλήλου (1η)  
  Αίτηση Οριστικής Παραίτησης Μόνιμου  Υπαλλήλου (2η)  
  Αίτηση για απονομή  κύριας  Σύνταξης

(Για  το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους)

 
  Αίτηση για απονομή  κύριας Σύνταξης

(Για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων)

 
  Αίτηση για απονομή  κύριας Σύνταξης

(Για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων)

 
  Αίτηση για απονομή  κύριας Σύνταξης

(Για το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων)

 

 
    Υπεύθυνη Δήλωση    
    Έντυπο τύπου ΔΑΥΚ (μόνο για εσωτερική χρήση του Τμήματος)  
    Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου τύπου ΔΑΥΚ