ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

 
 
 

ΑΡΧΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

 

Ψηφιακός Χάρτης Ε.Μ.Π

Υπηρεσία Καταλόγου Ε.Μ.Π 

 

Δημιουργία - Συντήρηση
Αλεξία Παναγιωτοπούλου

Δ/νση Πληροφορικής Ε.Μ.Π.
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων

ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ
ΑΛΛΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣ.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΚΑ


Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΣΕ INTERNET EXPLORER                                                         HOSTED BY NOC

   

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ
  ΦΕΚ 51/14-3-2011 (τεύχος Α’), που αφορά στο υπ’ αρ. 19 Προεδρικό Διάταγμα, με θέμα: «Οροι και προϋποθέσεις για την επιλογή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων».
 
  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3839/2010 ΦΕΚ 51/29/3/2010 Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.
 
   Ο νέος Νόμος για τους ΙΔΑΧ  Ν.3801/2009 ΦΕΚ163/4-9-2009 "  Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης"
   Κανονισμός Επικοινωνίας Δημόσιων Υπηρεσιών

 

 Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων
 

 Ο νέος Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας Ν. 3528/2007 - ΦΕΚ26Α' /9-2-2007

  Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπόν ΝΠΔΔ  ΠΔ 410 ΦΕΚ 191/30-8-1988
   

 Μισθολογικές Ρυθμίσεις Λειτουργών και Υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α . Ν. 3205/2003 - ΦΕΚ 297/23-12-2003, τεύχος Α,

   Κωδικοποίηση Προσοντολογιου ΠΔ 50/2001 ΦΕΚ 39 Α'
 


 
Εγκύκλιος που αφορά χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση της σχολικής προόδου των τέκνων  τους
ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1262/οικ.23684

 

 

Εγκύκλιος που αφορά χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 
ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

 

 

Εγκύκλιος που αφορά χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων  ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346

 

   Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης . ΦΕΚ 315/27-2-2008,
   

Κωδικοποίηση σ' ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών ΠΔ 96/2007 ΦΕΚ 116 Α'/5-6-2007

 

 

    
          
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

          ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ