ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

 

 
 
 

ΑΡΧΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

Ψηφιακός Χάρτης Ε.Μ.Π

Υπηρεσία Καταλόγου Ε.Μ.Π 

 

Δημιουργία - Συντήρηση
Αλεξία Παναγιωτοπούλου

Δ/νση Πληροφορικής Ε.Μ.Π.
Τμήμα Οργάνωσης και Μεθόδων

 


 Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΣΕ INTERNET EXPLORER                                                         HOSTED BY NOC

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 
  Το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού είναι ένα από τα επτά Τμήματα της Διεύθυνσης Διοικητικού.
Στεγάζεται στον 1ο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης (Ζ).

Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρεται σε θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού προσωπικού (μονίμων υπαλλήλων ή εργαζομένων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου) ειδικότερα δε: Παρακολουθεί, εντοπίζει και ιεραρχεί τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών σε προσωπικό κατά ειδικότητα, βαθμό και ειδικές γνώσεις και εισηγείται την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος διοικητικού προσωπικού. Καταρτίζει και εισηγείται προγράμματα ανάπτυξης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού. Παρακολουθεί τη στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών, εντοπίζει τις μεταβολές στο φόρτο εργασίας και εισηγείται την ανακατανομή του προσωπικού, σε συνδυασμό με την δυνατότητα πλήρωσης κενών θέσεων.

Συντάσσει τον ετήσιο προγραμματισμό κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και τον προγραμματισμό πρόσληψης ωρομισθίου προσωπικού.

Μεριμνά για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων σχετικά με το διορισμό, πρόσληψη, μετάταξη, απόσπαση, τοποθέτηση, μετακίνηση, ανάθεση καθηκόντων, παραίτηση συνταξιοδότηση, αξιολόγηση, χορήγηση πάση φύσεως αδειών, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ.

Επιλαμβάνεται των συμβάσεων ανάθεσης έργου.

Μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών.

Καταρτίζει τις ετήσιες καταστάσεις προσωπικού και τους πίνακες προακτέων.

Παρακολουθεί χρονικά την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού.

Μεριμνά για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων σχετικά με την μονιμοποίηση, προαγωγή, χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων, χρονοεπιδομάτων και παντός άλλου προβλεπόμενου επιδόματος από τη κείμενη νομοθεσία.

Μελετά τα προβλήματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο.

Τηρεί τα προσωπικά μητρώα του διοικητικού προσωπικού, τα ενημερώνει συνεχώς με όλες γενικά τις μεταβολές και παρέχει πληροφορίες επ' αυτών.

Επιλαμβάνεται θεμάτων εφαρμογής πειθαρχικών διατάξεων.

Μεριμνά για την αντιμετώπιση των προσφυγών του διοικητικού προσωπικού στα Διοικητικά Δικαστήρια, σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία.

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο διοικητικού προσωπικού.

 

Προϊστάμενος: Γ. Λόξα - Μπέλεχα
1ος όροφος Κτίριο Διοίκησης (Ζ).
Τηλ:. +30 210 772 1906

 

    
          
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η   Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ

          ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ